Árbæjarfréttir


September 2010


Í september og október verður unnið með


dyggðina


þolinmæði í ÁrbæLeikskólinn Árbær


Þriðja maí 2007 fékk Árbær vottun sem Heilsuleikskóli. Síðan 1999


hefur starfsfólk við leikskólann notað Heilsubók Unnar Stefánsdóttur


til að meta þroska og framfarir barnanna og þróað og dýpkað


leikskólastarfið með heilsuna í huga. Bókin er nokkurs konar


einstaklingsnámskrá hvers barns sem það fær að gjöf í lok


leikskóladvalar sinnar.


Eitt helsta markmið Árbæjar er að efla félagslega færni


einstaklingsins en samkvæmt Daniel Goleman sem skrifaði hina


þekktu bók Tilfinningargreind vegur það þyngra að vera félagslega


læs á umhverfi sitt en hin svokallaða greindarvísitala. Þetta fellur vel


að Heilsustefnunni, því að í viðmiðum heilsuskólanna kemur fram


að skilgreining á heilsu er sú að góð heilsa er andleg, líkamleg og


félagsleg vellíðan. Það er hægt að vera við góða heilsu þrátt fyrir


sjúkdóma eða fötlun


.


Markmið leikskólans er að auka gleði og vellíðan barnanna


með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi.Dyggðakennsla eða lífsleikni nám barna í Árbæ birtist í öllu starfi


og stefnu leikskólans og felur í sér viðleitni til að dýpka skilning


barnsins á sjálfu sér. Lífsleikni barna er efld með því að örva


tilfinningaleikni þeirra í gegnum dagleg samskipti og á skipulagðan


hátt. Sé börnum skapað leikumhverfi þar sem sköpun og sjálfstæð


hugsun fær að njóta sín þá eflist leikni þeirra til að takast á við


umhverfið. Þegar börn læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér,


styrkist sjálfstraust þeirra og þau verða hæfari í samskiptum við aðra.


Af því leiðir að börnin eiga auðveldara með að fara eftir þeim


reglum sem ríkja í samfélaginu og læra að bera virðingu fyrir


umhverfinu og margbreytileika einstaklingsins (Skólanámskrá


Árbæjar:9).


Leiðir að markmiðum Árbæjar:


Að tileinka sér undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa


í samneyti við jafningja í leik og starfi.Að vera umburðarlynd gagnvart ólíkum skoðunum,


menningu og reynslu.Að bera virðingu fyrir náttúrunni, dýrum og jurtum. 


Að þekkja eigið sjálf, þróa með sér jákvæða sjálfsmynd ogtilfinningu fyrir eigin getu.


Þróunarverkefni Árbæjar:


Skapar skólabragur velferð barna?Markmið verkefnisins er að stuðla að heilbrigði og velferð barna í


Árbæ. Menntun barna í Árbæ á að gefa börnunum tækifæri til að


þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til


að lifa í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings og friðar


Tilgangur verkefnisins er að efla líkamlega og andlega hreysti


barnanna. Einnig að skoða hvernig starfsfólk getur ýtt undir og stutt


námsferli barna þar sem frumþörfum barnsins fyrir kærleik, frelsi,


virðingu og gleði er mætt. Árbær er Heilsuleikskóli þar sem áhersla


er lögð á hreyfingu, hollt mataræði og listsköpun.


Með þátttöku í verkefninu breytir starfsfólk eða bætir eigin


starfsaðferðir til þess að ná markmiðum verkefnisins. Það bætir við


þekkingu sína og gefst kostur á að tengja fræðin við starfið. Með


virkri þátttöku og skapandi vinnu öðlast starfsfólk í Árbæ aukinn


skilning á kennslustarfi í leikskólum. Það styrkir það í að hrinda


nýjum hugmyndum af stað í eigin kennslu og gefur því færi á að


þróa hugmyndir um nám og kennslu á leikskólastiginu. Reynslan


sem starfsfólk öðlast við það að vinna verkefnið verður því hvati til


áframhaldandi sjálfsskoðunar og þróunar í starfi.


Markmið leikskólastarfs er að hlúa að börnum andlega,


vitsmunalega og líkamlega (umhyggja og umönnun). Þá er ekki


einungis átt við fallegt bros og hlý faðmlög heldur fremur tengsl og


samskipti barna og fullorðinna og hvernig þörfum barna er mætt. En


eitt aðalmarkmið leikskólastarfs er að hlú að þörfum barna, hugtakið


nær yfir þarfir eins og ást og öryggi, þörf fyrir aðra og vellíðan.


Jafnframt er hugtakið réttindi mikilvægt þegar fjallað er um


leikskóladvöl barna og að börn taki þátt í því að byggja upp skilning


okkar á þörfum þeirra.


Leiðin að markmiðum verkefnisins


Verkefnið skiptist í fimm áfanga:


1. Mat unnið af starfsfólki, foreldrum og börnum. Matið er


eftirfarandi: Mat unnið 28. apríl til 4. maí 2010 af starfsfólki.


Mat barna maí til júní 2010. Mat foreldra í september 2010.


2. Einu sinni í mánuði frá 1. september 2010 til 1. júní 2011 er


tekið myndband í 30 mín af barnahóp ( 2 eða fleiri, þarf ekki


að vera sömu börnin) á hverri deild þegar hópurinn er í leik.


Starfsmannahópurinn á deildinni horfir á


myndbandsupptökuna á deildarfundi sem haldinn er einu


sinni í mánuði og ræðir sín á milli um efni myndbandsins og


skráir hjá sér um ákveðna þætti


3. Mat 1. desember 2010. Matið er mat barna, foreldra og


starfsfólks. Aðferðin er spurningarlistar.


4. Vorið 2011, frá apríl til júní 2011 meta börn, foreldrar og


starfsfólk leikskólastarfið. Matið er borið saman við matið frá


haustinu 2010. Niðurstöður verkefnisins eru tilgreinda og


ályktun dregin af niðurstöðunum. Leitast er við að svara


rannsóknarspurningunni: Skapar skólabragur velferð barna.


5. Skýrsla sett á Internetið, heimasíðu Árbæjar.


Úr viðmiðum Heilsustefnunnar


Mæta þarf eftirfarandi frumþörfum mannsins í öllu


heilsuleikskóla-samfélaginu, bæði einstaklings- og hópbundið.


Kærleikurinn,


það að tilheyra einhverjumFrelsi,


Það að hafa valkostiVirðing,


að vera mikilvægur – viðurkenndurGlaðværð


, að upplifa gleði